पोहण्याचे फायदे वाचाल तर थक्क व्हाल…

पाण्यात डुंबायला अनेकांना आवडतं. विशेषत: तीव्र उन्हाळ्यात ही इच्छा अधिक होते. मग आपण मस्त रिसो र्ट किंवा छान नदीमध्ये डुंबण्याचा प्लॅ न करतो.

एक दिवस जरी आपण मनसोक्त पोहलो तरी आपल्याला त्या दिवशी इतका थक वा येतो की, आपलं अंग दु खू लागतं, खूप भूक लागते आणि कधी कधी तर स्वि मिंगनंतर छान झोपही येते.

तुम्ही जर पोहत असाल तर तुम्हाला पोहण्याचे अनेक फायदे मिळतील. पोहणे हा जरी मजेचा खेळ वाटत असला तरी हा एक व्या यामप्रकार आहे. ज्याचे अनेक फायदे आहेत.

म्हणूनच आज आपण जाणून घेणार आहोत पोहण्याचे फायदे.

ज्यांना व्या यामाचा कंटाळा आहे अशी लोकं तर अगदी हमखास याचा फायदा घेऊ शकतात. चला करुया सुरुवात आणि जाणून घेऊया पोहण्याचे फायदे.

पोहण्याचे फायदे

शरीराच्या प्रत्येक अवयवासाठी ‘पोहणे’ हे उत्तम आहे हे तर आम्ही तुम्हाला सांगितले. पण आता जाणून घेऊया या पोहण्याचे फायदे नेमके आहेत तरी काय…

व जन करते कमी

तुम्ही व जन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल पण तुम्हाला कशाचाही फायदा होत नसेल. डा एट करताना तुम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असेल तर अशावेळी तुमच्यासाठी पोहणे हे वरदान आहे.

पोहताना आपण संपूर्ण शरीराची हालचाल करत असतो. त्यामुळे साहजिकच तुमच्या प्रत्येक अवयावाचा व्या याम होतो. ज्यावेळी आपण पोहतो. पोहताना पाणी कापत आपण पुढे जातो.

असे करण्यासाठी तुमच्या शरीरात असलेली सगळी उ र्जा वापरली जाते. तुमच्या शरीरातील फॅ ट कमी करण्यास मदत करते.

तुमच्या शरीराचे अतिरिक्त व जन कमी होण्यास मदत मिळते. शिवाय तुमचा बांधा सु डौल होतो. त्यामुळे आठवड्यातून अगदी तीनवेळा तरी तुम्ही पोहायला जा. तुम्हाला शरीरात झालेला फरक नक्की जाणवेल.

संपूर्ण शरीराचा व्या याम

अनेकांना जीममध्ये गेल्यानंतर वेगवेगळ्या दिवशी सांगितलेले वेगवेगळे व्या याम करायला आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही पोहणे हे कधीही उत्तम आहे.

पोहण्यासाठी हात, पाय, पोट, मांड्या या सगळ्याचा अगदी योग्य व्याया म होतो. तुमचे संपूर्ण शरीर स्वि मिंग करताना तुमच्या संपूर्ण शरीरावर ता ण येतो.

त्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण शरीराचा व्यायाम करण्यासाठी पोहणे हा उत्तम व्या याम आहे. तुम्ही जीमला न जाता जर रोज पोहत असाल तरी तुम्हाला वेगळा व्या याम करण्याची काहीही गरज नाही.

सु डौल बांधा

अनेकांचे शरीर थु लथुलीत असते. जर तुम्हाला तुमचे शरीर टो न्ड करायचे असेल तर तुमच्यासाठी स्वि मिंग हा एक उत्तम व्यायाम आहे.

पोहताना तुमचे शरीर चांगले स्ट्रे ज होत असते. तुमची त्वचा स्ट्रे च झाल्यामुळे तुमच्या शरीरातील से ल्यु ला ईट कमी करण्यास स्वि मिंग मदत करते.

तुम्ही बॉ डी टोनिं गचा विचार करत असाल तर इतर कोणतेही व्याया म करण्यापेक्षा तुम्ही तासभर पोहा. तुम्हाला अगदी 15 दिवसात त्याचे फायदे जाणवतील.

पोहताना तुम्ही वेगवेगळे स्ट्रो क करत असाल तर तुम्हाला त्याचा फायदा अजून लवकर मिळेल.

अ स्थ मा असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर

अ स्थ मा असणाऱ्यांसाठी पोहणे वर दान आहे. श्व स नाशी निगडीत असलेला हा आ जार श्व स नासाठी लागणारे नवे टि श्यू तयार करण्यास पोहणे मदत करते.

पोहण्यामुळे अ स्थ मा असणाऱ्यांना त्याचा त्रास कमी होतो. अ स्थ माची सतत असेलेली भीती कमी करण्यास पोहणे मदत करते.

त्यामुळे अ स्थ मा असणाऱ्यांनी अगदी हमखास पोहायला हवे. त्यांनी आठवड्यातून किमान तीन वेळा जरी तासभर पोहण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांच्या प्र कृतीमध्ये त्यांना फरक झालेला जाणवेल.

तुम्ही सातत्य दाखवले तर तुम्हाला अ स्थ माचा त्रास कालांतराने कमी झालेला जाणवेल.

मू ड करते चांगला

तुमचा मू ड चांगला करण्यासाठीही पोहणे फायदेशीर आहे. ज्यावेळी आपण पोहतो. त्यावेळी आपला र क्तपुरवठा सुधारतो.

में दूशी हा र क्तपुरवठा पोहोचल्यामुळे तुमचा मू ड चांगला करण्यासही मदत मिळते. शिवाय तुमची बुद्धी तल्लख करण्यासाठीही पोहणे अत्यंत फायदेशीर आहे.

तुमच्या में दूला ताजे तवाने करण्याचे काम स्वि मिंग करते. उ दास झाल्यासारखे किंवा मा सिक पा ळीच्या वेदना कमी करण्यासाठीही तुम्ही पोहू शकता.

(पाण्यामध्ये पिरेड्स आले असतील तरी ब्लि डिंग होत नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?)

प्रतिका रशक्ती वाढवते

तुमचे शरीर सु दृढ असेल तर तुम्हाला कोणतेही आ जार होऊ शकत नाही. तुमची प्रतिका रशक्ती चांगली हवी असेल तर तुमच्यासाठी पोहणे फारच महत्वाचे आहे.

कारण पोहल्यामुळे तुमच्या अनेक व्या धी बऱ्या होतात. तुमचे शारीरिक आणि मान सिक स्वास्थ्य चांगले राहिल्यामुळे तुमची प्रतिका रशक्ती वाढते.

अनेक अभ्यासांती पोहणे हे तुमच्या शरीर स्वा स्थ्यासाठी चांगले असते हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला प्रतिका रशक्ती वाढवायची असेल तर तुम्ही दररोज पोहायला हवे.

ता णत णाव करते कमी

सध्याचं सगळ्यांचच आयुष्य फारच धकाधकीचं आहे. मा नसिक त णाव हा अनेकांच्या पाचवीला पुजलेलाच असतो. कितीही रिलॅ क्स व्हायचे म्हटले तरी मन:शां ती मिळत नसेल तर तुम्ही मस्त पोहा.

पाण्यात डुंबल्यानंतर तुमचे शरीर थंडावते. कोणत्याही प्रकारचा आलेला क्षीण कमी होऊन जातो. पोहताना आपले अधिक लक्ष पाण्याकडे असते. आपला विचारांचा गुंता कमी झालेला असतो. त्यामुळे आपल्याला आराम मिळतो. मन:शां ती मिळते.

झोप सुधारते

तुम्ही एक दिवस पाण्यात डुंबता त्या दिवशी संध्याकाळी तुम्हाला गाढ झोप लागते.

मुळात पोहण्यामुळे तुमच्या सबंध शरीराचा चांगला व्या याम होतो. शरीर थ कले की, आपसुकच तुम्हाला छान झोप लागते.

जर तुम्ही रोज पोहत असाल किंवा तुमच्या मुलांना पोहण्याच्या क्लासेसला पाठवत असाल तर त्याच्यामध्ये झालेला हा पहिला फरक तुम्हाला नक्कीच जाणवेल.

तुम्हालाही झोप पटकन येत नसेल किंवा नि द्राना शाचा त्रास असेल तर तुम्ही अगदी हमखास पोहायला हवे. त्यामुळे नक्कीच तुमची झोप सुधारेल.

सेले ब्र रल पा ल्सीसाठी फारच फायदेशीर

में दूच्या विकासा संदर्भातील हा आजा र असून या आ जारामध्ये एखाद्या व्यक्तिच्या में दूची वाढ ही मंदावलेली असते. अशी मुलं ही त्यांच्या वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलांप्रमाणे वागतात.

प्रत्येकाला वेगवेगळे त्रास यामध्ये होऊ शकतात. काहींना बोलण्यास अडथळा निर्माण होतो. काहींना कमी ऐकायला येते. अशा व्यक्तिंसाठी पोहणे अत्यंत फायद्याचे आहे. पोहण्यामुळे त्यांच्या में दूचा र क्तपुरवठा सुधारायला मदत होते. मुलं अधिक ऍ क्टिव्ह बनतात.

अंग दु खी करते कमी

पोहल्यानंतर काही काळ अंग दु खी होते, हे अगदी स्वाभाविक असले तरी तुमच्या अनेक दुखा पतींपासून तुम्हाला सुटका मिळते.

पोहताना आपल्या संपूर्ण शरीराचे स्ट्रे चिंग होते. त्यामुळे जर तुम्हाला काही दुखा पत असेल तर ती बरी होते. पाठिचा कणा, पाय, ढोपरं या सगळ्यांना पोहण्यामुळे आराम मिळतो. त्यामुळे अंगदु खी असणाऱ्यांनी अगदी हलके हलके पोहायला काहीच हरकत नाही.

पोहण्यामुळे मान सिक स्वास्थ्य चांगले राहते का?

हो, मान सिक स्वास्थ सुधारण्यासाठी पोहण्यासारखा उत्तम व्या याम नाही. पाणी कितीही नाही म्हटले तरी अनेकांना आवडते.

पाण्यात गेल्यानंतर आपल्या सगळ्या समस्या अनेकांना विसरायला होते. पाण्यात साधे डुंबून जरी राहिलात तरी शरीर आणि मन दोन्ही शुद्ध होते.  जर तुम्हाला मान सिक ता ण असेल तर तुम्ही किमान 15 मिनिटं तरी शांतपणे पाण्यात डुंबून राहा.

पोहण्यामुळे व जन कसे कमी होते ? 

पोहताना आपण पाण्यावर तरंगण्यासाठी शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा वापर करत असतो. तुमच्या शरीराला आवश्यक असलेला व्या याम पोहण्यामुळे मिळतो.

पोहण्यामुळे तुमच्या कॅ लरीज ब र्न व्हायला मदत होते. तुम्हाला भूक चांगली लागते. तुमचे प चन सुधारते. त्यामुळे तुमचे व जन कमी व्हायला मदत होते.

किती तास पोहल्याने त्याचे फायदे दिसतात? 

तुम्ही नुकतीच पोहायला सुरुवात केली असेल किंवा पोहण्याचे क्लासेस लावले असतील. तर पहिल्या काही दिवसांमध्ये तुम्ही तासभरच याचा सराव करा.

यामध्येही थांबत थांबत तुम्हाला जितके जमेल तितके पोहायचे आहे. एकदा का तुम्ही पोहण्यात निपुण झालात की, तुम्ही सलग 30 मिनिटेही पोहू शकता.

आता तुमची किती वेळासाठी सहज पोहू शकता हे तपासून त्याहून थोडे अधिक करण्याचा प्रयत्न करा. तरच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.

माहिती आवडली असेल तर मित्रांसोबत नक्की शेयर करा.

अशाच माहितीपूर्ण लेखांसाठी आताच आपले पेज मराठी मस्ती लाइक करायला विसरू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published.